ÅRSSKRIFT 2009 – nye skolebygg

ÅRSSKRIFT 2009 – nye skolebygg

Planlegging av nye skolebygg

Etter hvert må det likevel ha blitt enighet om den nye skolestrukturen i bygda, for det er holdt takst på to tomter til skolebygg: en på Skarpengland og en på Homstean. Det som det er artig å legge merke seg er at det ser ut som skolen på Mølla ikke var tenkt å bli bygd der den er nå. I en avskrift av pristakst kan en nemlig lese:

Pristakst på Solstad. År1947 den 15,. september held prisnemda møte på Skarpengland. Desse møtte: Tomas L. Greibesland form., Torjus Eikeland,  Bernt Føreland som møtte i  staden for Olav Upsahl, då han var inhabil. Øvrebø kommune hev ved form. i skulenemda, Anders Føreland, kravd godkjenning av prisen på ei tomt bestemt til skuletomt i Mylla krins. Tomta skal kjøpast av Anders Skarpengland gnr. 35, Skarpengland i Øvrebø herad.                                                                             Anders Føreland og Anders Skarpengland var varsla, men det var berre Føreland som møtte for å påvise tomta. Tomta har ei vidd av 3100 kvm. Skulenemda og eigaren var einig um ein pris av kr. 2,- pr- kvm..                                         Etter synfaring syner det seg at den ligg svært greidt og lageleg til,, ca. 100 m frå hovudvegen. Anders Skarpengland har ein eigedom på ca, 30 da. skogmark. Ved salg av tomta vert eigedomen delvis uppdelt, og Skarpengland vil helst ikkje selge. Men då det er den høvelegaste plassen til skuletomt i krinsen, finn nemda å setja prisen til kr. 1,30 pr. kvm – kroner ei og tredve øre pr. kvadratmeter.                                                                                                                   Pris for heile tomta                                                                    kr. 4.030,-.                For ulemper og tvungent salg set nemda ei pris på              kr. 1.970,-.                Tils.                                                                                               kr. 6.000,-.                 Dette er høgst lovlege pris.                                                                                           Taksta var samrøystes.                                                                                                  Tomas L. Greibesland, sign.                                                                                         Torjus Eikeland, sign.                                                                                                   Bernt Føreland, sign.

En arkitekt er ogspå leid inn og har laget en skisse over området. Som det går fram av planen for området, er skole med lekeplass plassert bakenfor Førelands verksted og Skarpenglands butikk, omtrent på det området der Ole Gunnar Bjerland har sitt lakkeringsverksted.

(Hvorfor skolen ikke ble bygd her er det kanskje noen som vet, og historielaget er takknemlig for opplysninger som viser hvorfor dette tomtevalget ble endret.)

I papirene som historielaget har i sitt arkiv finnes det imidlertid også en «skisse» som er festet til den arkitekttegnede planen. Det er så visst ingen nøyaktig tegning, men det som er interessant er at den er datert 3/8 1949, altså to år etter den første taksten. Og denne skissen ser ut til å være i det området der Mølla skole ble bygd!

To dager før det ble holdt takst over det første utkastet til tomt for nye Mølla skole, ble det holdt takst over tomteområdet som ble valgt til Ilebekk skole på Homstean:

Pristakst på Homstean: År 1947 den 15. september heldt prisnemda møte på Homstean. Desse møtte: Tomas L. Greibesland form., Torjus Eikeland og Bernt Føreland som møtte for Olav Upsahl som var inhabil.                                                                Øvrebø kommune hev ved form. i skulenemda kravd godkjenning av prisen på ei tomt bestemt til skuletomt i Ilebekk krins.                                                          Tomta skal kjøpast av Torleiv Bjorå, gnr. 6 i Øvrebø herad.                                 Anders Føreland var med og påviste tomta, som har ei vidd av 3500 kvm. Skulenemda og eigaren var einige um ein pris av kr. 9000,-.                                         Etter synfaring av tomta syner det seg at den ligg svært greidt til, ca. 50 m frå hovudvegen. Ved salg av tomta vert eigedomen heilt øydelagd for å drive som gardsbruk, og ulempene ved å ha eit skulebygg nær inntil husi er sers store.  Nemda fin difor å kunne godkjenne prisen slik:   Tomta med leikeplass vert sett til kr. 1,50 pr. kvm. – ei krone og femti øre pr. kvadratmeter. Då vert det for heile stykket                                         kr. 5.250,-. For ulemper og tvungent salg reknar nemda kr. 3.750,-. Tils.                                             kr.9.000,-.                     –kroner nitusen-  som høgst lovlege pris.                                                                   Taksta var samrøystes:                                                                                                Tomas L. Greibesland sign.                                                                                          Torjus Eikeland sign.                                                                                                    Bernt Føreland sign.

Så er det blitt enighet om at det skal bygges to skoler, en for Mølla og en for Ilebekk krets, og på begynnelsen av 1950-tallet ble byggingen iverksatt.

Lars