ÅRSSKRIFT 2007 – Andre del av arkeologiske registreringer på Sangesland

ÅRSSKRIFT 2007 – Andre del av arkeologiske registreringer på…

Gammel åker og mulig ruin på Hagåsane

På toppen av hai Hagåsane er det en stor Ø-V gående noe ulendt åker. Fra åkeren er det godt utsyn mot V og Monen, og N og gården på Sangesland. Åkeren er oppbrudt av tre mindre koller, en lengst i V, en omtrent midt på åkeren, og en meget urlendt som ligger i Ø. Åkeren befinner seg eg. mellom høyde 267 (V) og 268 (Ø). Høyde 268 er svært ulendt, og det ble ikke funnet rydningsrøyser i området der. Spredt i åkeren ligger det 16 ganske jevnstore rydningsrøyser. Rydningsrøysene er kastet opp i små runde røyser som har D ca 1,5m og H 0,4 – 0,5m. (Rydningsrøysene er vist på kartutsnitt og foto viser hvordan rydningsrøysene ser ut i åkeren.) Røysene er svært overgrodde av torv og mange inneholder også en del jord. Det er en større åker like N for Hagåsane. Åkeren ligger under heia med gravrøysa og i området 50m SØ for Sandodden. Det ble ikke funnet rydningsrøyser, men åkeren er blitt ryddet for stein. Rydningssteinene er muligens kastet opp i ura under heie i S. Ut fra en rydningsrøys like Ø for høyde 267 går det et steingjerde el. en mur 3 – 4m. Vest for for rydningsrøysa er det en utplanert flate med mye jord og stein. Muligens skal flata, kombinert med steinmuren, tolkes som restene av en bygning på stedet. (En situasjonsskisse viser hvordan steingjerdet/muren ligger i forhold til den planerte flata og et kartutsnitt viser beliggenhet. Et foto viser utsynet fra den rydda flata på toppen av Hagåsane. Til venstre på fotoet sees en av de mange rydningsrøysene i området og i bakgrunnen skimtes Øvrebø kirke.)

Gammel bosetting på Hagåsane

En gammel ferdselsvei går over Hagåsane til myrene S for denne. Men veien ender ikke bare i myrene. Like S for Hagåsane ender veien i en gammel gård. Gården befinner seg V for en drenert myr sin ligger mellom Hagåsane og Lille Høgåsen. Gården befinner seg videre like Ø for Trolldalsvika. Flatene i Trtolldalsvika er en gammel åker ryddet for stein. Ryddingssteiene er kastet opp etter et steingjerde N i Trolldalsvika. Det er uvisst om åkeren hører til bosettingen på Hagåsane. Gården er gjerdet innemed et stort og massivt steingjerde slik at den V-lige delen av myra er innmark. Et steingjerde går fra denne massive utgarde Ø-over langs S-siden av myra og slutter plutselig i heie atter omtrent 150m. Det er også større åkerflater like Ø for myra med rydningsrøyser og et par steingjerdestumper. Det er uvisst om disse åkrene har til hørt gården S i Hagåsane. Resten av gården er, foruten steingjerdet (utgarden) og veifar, små åkerparseller, rydningsrøyser og en større ruin. Ruinen ligger like V for utgarden mot Ø (myra) og henger sammen med denne via et kort steingjerde. Ruinen befinner seg på en lang, slak kolle ca 230m NØ for innerste delen av Trolldalsvika. Ruinen består av i Ø del en rektangulær grunnmur. Det er et steingulv i ruinen som er i høyde med murene. Ø på ruinen er det to trappeheller, antakelig til inngangspartiet. Ruinen måler ca 10x7m og er 1-1,20m høy. Muren er plan i toppen, men følger grunnens kurvinger. Det er brukt middels store stein i mur og til gulvfylling. S veggen/muren fortsetter 7m mot V. Etter 7m går en ny mur mot N 8-9m. Muren er 30-40cm lavere enn den Ø rektangulære grunnmuren. I mellom sistnevnte V mur og V muren på den rektangulære grunnmuren er det en stor rundkamp. Denne er flat på toppen og er i høyde med gulvet den rektangulære ruinen. S muren fortsetter videre mot V 1,5m før den svinger av mot N 8-9m. Like V for denne muren kommer veifaret til gården inn fra N. Veifaret er forsterket med stein i V kanten her. Fra veifaret ved ruinen går det en trapp av heller ned til en liten åker. I åkeren er det to rydningsrøyser. (Ruinen er vist på en sutasjosntegning og foto). (Gårdsanlegget vist på et kartutsnitt). Ruinen og området er bevokst av smågraner og bjørkekratt, gress og blåbærlyng. Myrlendt område.

(Det finnes situasjonstegning som viser ruinen på Hagåsane. Et kartutsnitt viser: Gravfelt (grønne prikker) og gravrøys (grønn prikk merk. R), Gammel åker på Hagåsane (samling av tre røde prikker er rydningsrøyser), og Gammelt bosettingsområde sør for Hagåsane (grønn firkantet struktur på høyde i myra er huisruin) røde prikkete linjer er steingjerder, mens røde stiplete linjer er gamle veifar. De gamle veifarene er stedvis forsterket med murer av stein i ytterkant).

Gammel bosetting på Øygarden.

En gammelferdselsvei går fra Trolldalsvika til Øygarden. Vein går faktisk like til trappa på våningshuset på en gammel gård i Øygarden. Gården befinner seg på en ryddet flate i myrlendt område mellom Fladåsen og Høgåsen i S og Lille Høgåsen i NØ. Veifaret som går fra Trolldalsvika til Øygarden, går S oppover en relativt bratt, og noe stinete åker. Åkeren er beplantet med gran, noe bjørk og gressdekke. En del blåbærlyng. I åkerens Ø-lige del er det flere rydningsrøyser. Åkeren hører nok til bosettingen i Øygarden. Mot S og Ø er Øygarden omsluttet av større drenerte myrer. Myrene har nok vært slått og nyttet som torvuttak. V og N for de gamle ruinene på Øygarden er det en stor gran og bjørkbevokst åkerflate. Spredt på åkeren finnes 7 sikre rydningsrøyser. Røysene er av samme art som dem på Hagåsane. Ellers en del større og mindre jordfaste stein i området. Like S for en liten kolle N i åkeren ligger en brønn. Brønnen er rund med D 1,5m og er ca 1m dyp. Muligens er den bygd av stein og tømmer. Det er en stor jordfast stein i Ø på veggen i brønnen. (Ryddingsrøysene og brønnen er vist på kartutsnitt og foto). Det ble registret tre ruiner på Øygarden.Ruinene befinner seg omtrent 220m SØ for bekkeutløpet i Trolldalsvika, og ca 450m SØ for sommerfjøset V på Hagåsane. Ruinene ligger like N for myra som er rett N for Fladåsen. Den V-ligste av ruinene er totalt 12m lang og 5m bred. Ruinene er meget sammensatt og ser util å ha vært delt inn i 4 rom ved siden av hverandre. Ruinens yttermurer er ca 0,5m høye og omtrent like brede. Det smme gjelder muren for tverr-/innervegger. Gulvet i det S-ligste rommet er hevet litt, 10-15 cm, over resten av rommene i huset. Dessuten er gulvet fylt opp med steiner i høyde med veggmurene. Omtrent midt i rommet er det en åre av 4 rektangulære øyegneisblokker. Åra måler 1,5x1m. Blokkene stikker 4-5cmopp av steingulvet. Åra i mellom blokkene ser ut til å gå ned litt i steingulvet. På yttersiden, og i V veggen av rommet med åra er det en trapp av en og en liten helle. I midten av ruinene er det to smale rom, br. ca 1 – 1,5m med en steinmur mellom seg. I begge rommene er det gravd ca 20cm ned i bakken. Det nordligste rommet i ruinene har en rektangulær yttermur med en vid og dyp grop, dybde litt over 1m i sentrum. Gropa skal i følge tradisjonen være en gammel gjødselkjeller (Ole Terje Mølland). Ruinen er svært overvokst av bjørkekratt, gran, gress og blåbærlyng.

8m S for ruinen ligger en annen rektangulær ruin. Den har murer av middelstore steinblokker. Ruinene måler 7x5m. Murene er 0,4 – 0,7m høye og 0,4 – 0,5m brede. Ruinen ligger i litt skrånende terreng, derfor er murene av litt ulik høyde. Ruinen er svært overvokst av trær (gran, bjørk) og torv og lyng, spesielt i Ø delen.

2m Ø for sistnevnte ruin ligger en liten unnselig ruin 4x4m. Murene måler 0,5m br og er 0,4m H. Ruinene er nesten usynlig under den tette vegetasjonen. Høyt gress, blåbærlyng, gran og bjørkekratt. Et 3-4m langt steingjerde går langs V muren på ruinen. Også dette er overgrodd. (Ruin er vist på et kartutsnitt og en situasjonstegning. Det er også foto av åra og brønnen på Øygarden). (Et kartutsnitt viser strukturen på det gamle bosettingsområdet Øygarden. Grønne firkanter er ruiner av bygninger, rød sirkel brønn, samling av tre røde prikker rydningsrøyser, røde stiplede linjer gamle veifar). De gamle veifarene er stedvis forsterket med murer av stein i ytterkant. (Rød prikket linje er steingjerdestump. Grønn prikk er gravrøysa).

Gravrøys Øygarden

Beskrivelse: På en høyde, ca 190m SØ for Trolldalskleiva: Rundrøys av middelstore og små steinblokker. Klart markert. Røysa er overtorvet; dekket av mose, gress og blåbærlyng. Det vokser store graner i og rundt røysa. I området rundt haugen ligger en del større jordfaste steiner i myrlendt miljø. Tettbevokst av blandingsskog. I toppen haugbrott, D 1m, dybde 0,15m. Haugen har D 8m, H 0,4m. Terrengbeskrivelse: Hei, Øygarden N for Fladåsen, med blokkrikt lende og løsmasser som faller slakt av mot Sangeslandsvannet i NV. Granplantefelt, myrer og blandingsskog i området. Utsikt mot Moen i NV og Sangesland i N. Utsyn stenges av tett skog mot Sangeslandsvannet. Orientering: Rundrøysa ligger V på Øygarden, 200m S-SØ for bekkeutløpet i Trolldalsvika, høyere i terrenget, 78m SØ for S-ligste hjørnet på våningshuset Monen 49/8. (Gravrøys vist på kartutsnitt).

Konklusjon:

Tidligere arkeologiske registreringer: Det er tidligere registrert en gravrøys på Hagåsane. Nye arkeologiske registreringer 9. – 10. november 2006: Det ble registrert følgende nye kulturminner i undersøkelsesområdet: – gravfelt på Hagåsane – gammel åker med rydningsrøyser og mulig gammel bosetting på Hagåsane. I tillegg gammel åker N for Hagåsane. – gammel bosetting Hagåsane sør. Ø og V for bosettinga er det gamle rydda åkrer med rydningsrøyser. – gammel bosetting Øygarden – gravrøys Øygarden – i tillegg er det blitt registrert en rekke gamle veifar og steingjerder i undersøkelsesområdet. – det står et gammelt sommerfjøs i stranda V for Hagåsane.

Rune A. Fredriksen 11. november 2006

Lars