ÅRSSKRIFT 2007: Øvrebø formannskapsdistrikt – Øvrebø, Hægeland og Vennesla en kommune (1837-1861)

ÅRSSKRIFT 2007: Øvrebø formannskapsdistrikt – Øvrebø, Hægeland og Vennesla…

Kilde: Jon Åsen, Olav Hagen og Nils Histøl: Vest-Agder fylke – til 100-årsjubileet for Formannskapslovene 1837 – 1937

Fyrste gongen aalmugen i Øvrebø Prestegjeld hadde høve til å uttale seg offentleg i tilhøve til Formannskapslova var på «Sommersagetinget» på Lahelle 20. og 22. juni 1837. Det heiter i Futeprotokollen: » – for Vennesland Sogn, anex til Øvrebø Prestegjeld – hvorfra  en stor del af  Venneslands Sogns almue mødte og erklærede at de ønsket særskildt  Formandskab, adskilt fra Præstegjeldets øvrige Sogne, thi Vennesland Sogn har deres Skole- og Fatigvæsen, samt har intet af deres Kommunevæsen felles med Prestegjeldets øvrige Sogne, andet end veivæsenet, hvilket er fælles for  hele Thinglauget, altsaa for flere prestegjeld. – Vennesland Sogn har for tiden 37 stemmeberettigede Indvaanere, men 55 myndige Gaaardmænd. – Efter at have gjennemgaaet loven af 14. jan. sidstleden, blev det efter Opraab af Mandtallet enstemmig vedtaget at Vennesland Sogn ønsker eget Formand- og Reperesentantskab, adskilt fraØvrebø og Hægeland Sogne.»

Øvrebø ynskte ogso særskilt formannskap, med same grunngjeving som Vennesla. Lensmannen røysta mot.

Hægeland likeeins: Det vart gjort merknad um at «Gaardene Føreland, Langeland, Benestvedt, Skaareland, Baaseland og  Gaaseflaa, der i verdslig henseeende høre til Robyggelagets Amt og Fogderi,  samt Sorenskriveri under Iveland Sogn, men i geistlig henseende til Hægeland Sogn og Kirke, ønsker at have Formand- og Repræsentanskab sammen med Hægeland Sogn. Det samme gjælder Gaardene Høversland, Haugland, Gunstved, Føreland v. Stensland, Mørkestøl, Buaasen med Skogupsa, som verdslig hører til FIndsland Sogn og Heddeland Tinglag, men geistlig til Hægeland Sogn og Kirke.

Dette siste vart gjennomførd, men dei tri soknene vart slegne saman til eit Formannskapsdistrikt. Val på formannskap go representantar var på hausttinget på Lahelle 21. og 23. oktober.

For Vennesla sokn vart vald: Formenn: 1: Gunder Gundvaldsen Moseid (42 r) og 2: Gunder Gunnusen Vennesland (19r) Varamenn: 1: Endre Jørgensen Ravnaas (/r), 2: Jens Olsen Vigeland (5r). Representantar: 1: Sivert Andersen Omdal (39r), 2: Ole Jensen Hodnemyr (34r), 3: Salve Evensen Drivenes (30r), 4: Jørgen Jørgensen Vennesland (29r), 5: Andreas Jensen Vennesland (27r), 6: Jens Olsen Rugenes (26r)

For Øvrebø Sokn vart vald: Formenn: 1: Sokneprest Pharo (34r), Deknen A.J.Røstad (18r). Varamenn: 1: Henrik P. Smith (17r), 2: Ole G. Egeland (Ytre) (10r) Representantar: 1: Lensmann Anders O. Lie (30r), 2: Anders Tørresen Sangesland (29r), 3: Bernt Gundersen Øvrebø (19r), 4: Ole Gundersen Homme (14r), 5: Anders Henriksen Iglebæk (14r), 6: Ole Hansen Greibesland (14r).

For Hægeland Sokn: Formenn: 1 :Anders Jonsen Egeland (10r), 2: Christen Andersen Egeland (8r). Varamenn: 1: John N. Haugland (4r), 2: Alf A. Ropstad (3r). Representantar: 1: Jørgen Torjesen Omdal (11r), 2: Torje Jensen Egeland (10r), 3: Ole Torjesen Kile ()r), 4: Jens Baarsen Vigstøl (8r), 5; Ole Mortensen Røyneland (6r), 6: Ole Jensen Sandtved (6r).

Aar 1838. 3. januar var Øvrebø Præstegjelds Formandskab første gang samlet paa Sangesland, hvor da følgende Sager blev afhandlede:

No. 1. Formændene samles sogneviis i Fatigvæsenets Anliggender hver søndag efter Gudstjenesten. Naar Ordføreren ellers finder det fornødent at sammen kalde dem,sker dette med Budstikken. fom gaaer fra Øvrebø Præstegaard til Røstad, og derfra vexelviis til Egeland og Drivenes. Den af sidstnevnte Gaarde, hvortil Budstikken først kommer, besørger den videre, og medtages af den Gaards  Formand , der sidst have faaet den, i Samlingen. Formændene gives 4 Dages Varsel.

No. 2. De i §§ 28 og 29 omhandlede Møder afholdes indtil videre paa Sangeslandd, som det Sted, der for alle Vedkommende ansees som beleiligst.

No.3. Til Casserer og Regnskabsfører ved Kirke., Skole. og Fattigvæsenet antages Sogneprest Pharo med 5 stemmer.

No.4. Forslag fra Lensmand Osmundsen angaaende Indskrænkning af den ved Selskaber stedfindende Overdaadighed. Herom sammenkalds Repræsentantene til d. 22. dennes.

No.5. Forslag fra Sognepræst Pharo angaaende Indskrænkning af det overhaandtagende Fylderi. Behandles i Repræsentantmødet d. 2. dennes.

No.6. Forslag fra Sognepræst Pharo angaaende Godtgjørelse i Penge i Stedet for den Sognepræstens tilkommende Skydsbefordring i natura. Behandles i Repræsentantmødet d. 22. dennes.

Da intet videre var at forhandle, blev Mødet hevet.

Då sak 4 var fyre i rep.møtet, kom lensmannen med dette framlegget: «For at Indskrænke de ved Brylluper, Barseler og Ligfærd hidindtil brugte ødsle og tidsspillende Selskaber, der i høieste Grad ere skadelige for Sædeligheden, Helbredn og Oeconomien, er det, at vi Undertegnede. Øvrebø Præstegjelds Formænd og Repræsentanter, herved eenstemmigegen erklære at have indgaaet og med vor Underskrift forbinder os og vaare Husfolk atil at opfylde efterstaaende Contract:»

«Ikkje meir enn 36 potter vin eller brennevin og øl av 1 tunne malt til slike gjestebod, som ikkje skal vara meir en 2, høgst 3 døger». Alle gardbrukarar og husfedre i prestegjeldet skulde straks fæ høve til æ skrive under kontrakten.

Punkt 7 lydde: «Enhver af Contrahenterne som sælge eller overdrager sin Gaard til nogen Anden, skal forbinde Vedkommende til at underskrive denne Contract»

Dei som skreiv under kontrakten hadde meldeplikt til formannskapet. Mulkta var 10 – 50 spesiedalar. Dette vart samrøystes vedteke av samla heradstyre.

Lars