ÅRSSKRIFT 2007 – Arkeologisk registrering: Sangesland, Øvrebø

ÅRSSKRIFT 2007 – Arkeologisk registrering: Sangesland, Øvrebø

Kulturminner på Sangesland, Øvrebø, gnr. 49, bnr. 2,6.

Registrert og rapport av Rune A. Fredriksen

Områdebeskrivning og avgrensning:

Avgrensning: Undersøkelsesområdets geografiske avgrensning: Msot N og V er området avgrenset av Sangeslandsvannet, mot S Fladåsen, Høgåsen og Smååsen, og mot Ø av Lille Suglemyrtjønn og veien inn til denne fra Stemmen.

Naturmiljø: Blandingsskogbevokste (gran og bjørk dominante treslag), urlendte og relativt slake heier, sør for Sangeslandsvannet. I mellom åpne, drenerte myrer og rydda flater med granplantefelt. En del åpne hogstflater i området. Flere større bekkefar i vest som renner ut i Sangeslandsvannet.

Kulturmiljø: Det går et gammelt veifar fra Stemmen i øst som følger Sangeslandsvannets sørberedde. Dette veifaret er et av flere i undersøkelsesområdet. Blant annet går det avgreininger fra veifart opp til gamle gårdsbruk, åkrer og myrer. Myrene har blant annet vært slått, og folk på gårdene har nok også henta torv til åkrene sine der. Ellers et utstrakt beitemiljø i heiene. Undersøkelsesområdet har et gravfelt og to gravrøyser som ligger i, eller like ved, gamle ødegårder. De gamle ødegårdene i Hagåsane sør og Øydegarden er mindre gårder i området.

Kulturminner:

Tidligere registrerte kulturminner:

Gravhaug: N for og inntil gammel Ø-V – gående driftsvei, som inntil og S for røysa svinger mot SØ, opp i lia: Rundrøys, klart markert. antydning til fotgrøft sundt S-ligste halvdel, mot terrenget som her stiger bratt mot S-over, br. 0,5m, dybde 0,1m. Mose. Mot NV gåår grøfta over i et NV-SØ-gående tråkk. Inntil røysa i SSV og SV ligger en del jordfaste steiner. I toppen krater: N-S 2m, Ø-V 1,5m, dybde 0,75m. I kraterets sider sees overflaten på en del stein, tvm 0,3 – 0,6m. Mose på steinene, ellers barnåler og kvister. Røysa er helt overtorvet, men under den ujevne overflaten kjennes steinene. Mose, gress, en del trerøtter. D: 12m, h fra S 1m, fra N 2m. Alf Strædet,grunneier ALf Olav Strædet`s far, mener at krateret må være kommet til i fra 1970 og fram til i dag, før virket røysa urørt. Terrengbeskrivelse: Blokkrikt lende som faller bratt mot Sangeslands-vannet i N. Hogstfelt. Mose og gress. Vid utsikt mot Moen av Sangesland- og Øvrebøgårdene i V, til vannets Ø-ligste arm i NØ- Mot N stenges utsikten av trærne. Orientering: 100m SØ for Sandoddens N-ligste spiss, høere i terrenget, 675m ØSØ for tunet på gården.

Nye arkeologiske registreringer:

Gravfelt:

Det ble funnet et gravfelt NV på Hagåsane bestående av tre gravhauger, eg. rundhauger. Gravhaug A; Beskrivelse: ca 15m Ø for en gammel N-S-gående vei over Hagåsane: Rundhaug, klart markert. Fotgrøft rundt hele rundhaugen b 0,5m, dybde 0,1m. Haugen overtorvet; dekket av mose, gress, barnåler og kvister. I haugens øsligste del en stor maurtue. I området rundt haugen ligger en del større jordfaste steiner. I toppen haugbrott, D 1m, dybde 0,15m. Haugen har D 8m, H 0,7m. Haugen ligger i granskog. Terrengbeskrivelse: Hei, Hagåsane, med blokkrikt lende og løsmasser, som faller bratt mot Sangeslandsvannet i N. Granskog med hogstflater i området. Vid utsikt mot Moen og Sangesland i V og N. Utsyn stenges noe av grantrærne. Orientering: Rundhaugen ligger NV på Hagåsane, 165m SV for Sandoddens N-ligste spiss, høyere i terrenget, 285m for S-ligste hjørnet på vånigshuset 49/39. Gravhaug B: Beskrivelse: Like Ø foren gammel N-S -gående driftsvei over Hagåsane, og ca 10m N for gravhaug A, Rundhaug. Haugen er svært utrast mot N. Antydninger også til haugbrott. Omtrent halve haugen, S delen, er ennå intakt. Sør på haugen tydelig fotgrøft, br 0,5m, dybde 0,1m. Haugen overtorvet; dekket av mose, gress, bårnåler og kvister. I området rundt haugen ligger en del større jordfaste steiner. Hugens D 8m Ø-V, H 0,7m. Terrengbeskrivelse: Hei, Hagåsane, med blokkrikt lende og løsmasser, som faller bratt av mot Sangeslandsvannet i N. Granskog med hogstflater i området. Vid utsikt mot Moen og Sangesland i V og N. Utsyn stenges noe av grantrærne. Haugen ligger i Granskog. Orientering: Rundhaugen ligger NV på Hagåsane, 175m V-SV for Sandoddens nordligste spiss, høyere i terrenget 275m SØ for S-ligste hjørnet på våningshuset 49/39.

Lars