ÅRSSKRIFT 2004 – HELSEINSTRUKS

ÅRSSKRIFT 2004 – HELSEINSTRUKS

Borghild Nordli fant en instruks om helseforskrift som du kan lese her.

No 7

I n s t r u x

for Øvrebøe Præstegjelds Sundhedscommissions Opsynsmænd.

Øvrebøe Sogn. Ole Olsen Nordlie for gaardene Greibesland, Rollestad, Nordlie, Liene.

  1. Opsynsmanden haver strax, og ellers saa ofte han finder det fornødent og Leilighet dertil gives, samt i det mindste en Gang om Maaneden, at foretage Husbesøg i sit District, for at formane beboerne til Reenlighed, saavel legemlig som i og omkring deres Huse, til Maadelighed i Mad og Drikke, til at afholde dem fra Drukkenskab og skadelige Fødemidlers Nydelse, samt til at vogte dem for Forkjølelse; og for øvrig være opmerksom paa alt hva som paa nogen Maade kan have skadelig Indflydelse paa Beboernes Helbred.
  2. Finder Opsynsmanden saadan Formaning frugtesløs haver han straks derom at gjøre Andmeldelse til Formanden, for at Commisionen kan drage den Forsømmelige til Ansvar.
  3. Han vaager over at den 8 § af den provisoriske Anordning af 13 April 1832, nøiagtig, efterleves. (Denne § befaler, at enhver Husfader, eller den som træder i dennes Sted, for vedkommende Opsynsmand ufortøvet anmelder ethvert mistænkeligt Sygdomstilfælde og plutselig Dødsfald.)
  4. Saa ofte saadan anmeldelse skeer, eller han paa anden maade kommer til Kundskab om noget mistænkeligt Sygdomstilfælde, eller plutselig Dødsfald, i sit District, haver han strax derom at anstille fornøden Undersøgelse og øiebliklig at meddele Formanden Oplysning.
  5. For øvrig haver han samvittighedsfuld at iagttage alt hva den provisoriske Anordning af 13 April 1832 bestemmer, samt hva Sundhedscommisionen, eller den enkelte Medlem paalægger ham, saafremt han vil undgaae den lovbestemte Straf.

Sundhescommissionen for Øvrebøe Præstegjeld den 19 nd Septr 1832.  

G.Smith

sogneprest                                                                           

*********

kristoffer