ÅRSSKRIFT 2004 – FATTIGDOM

ÅRSSKRIFT 2004 – FATTIGDOM

Fattigdommen var stor i bygda, og her kan du lese utdrag fra div. protokoller.

Fattigdommen var stor i bygda og mange trengte hjelp. Fattigkommisjonen hadde mange ulike oppgave. Noen av de sakene den måtte ta stilling til i 1885 kan du lese om her (utskrift fra protokoll v. Ruth Brenna/Lars A. Ilebekk):

Skriv fra Lister og Mandals Amt 28/3:

I Anledning af Fattigkommisionens Skrivelse af 23de dennes meddeles at jeg, efterat have indhentet Distriktlægens Erklæring, som ikke medfulgte fra Fattigkommisionen, samtykker i, at Udgifterne ved Forpleiningen af n.n. indtil videre udredes af Amtkassereren med de 4/5 dele. Hans alder bedes opgivet hertil og ligesaa hans Haandtering eller Skilling.

 

Fra Hægelands fattigkommision 30/3:

Vedlagte Reseft er os tilsendt fra Elefantapotheket i Kristianssand, men det antages at maa være feilagtig da den Person der har bekommet Medicinerne antages at høre til i Øvrebø, hvorfor den oversendes den ærede Fattigkommision til iagttagelse og om dens paalydende Beløb Kr. 2,05 maa blive indbetalt til vedkommende av Øvrebø Fattigvæsen.

 

Fra Oddernes Fattigkommision 5/4:

Sendt de ¾ af det Øvrebø Fattigvæsenets udlagt beløb kr. 25,00 til n.n med

  1. 18,75.

 

Fra Kassereren ved Eg Asyl 16/4:

Da Asylet ikke har erholdt nogen Meddelelse om at Lister og Mandals Amt har givet sit Samtykke til at overtage med 4/5 dele Forpleiningen af  n.n. oversendes den vedlagte Regning den ærede Fattigkommision. Forsaavidt Amtet har overtaget Forpleiningen bedes Regningen tilstillet Hr. Stiftamtmanden.

 

Fra Elefantapotheket 7/5:

I henhold til anmodning i brev af 23de f.m., tillader jeg mig hoslagt at oversende Fattigkommisionen den omskrevne Regning med bilag paa medicin til n.n. til beløb kr. 2,05 hvilket bilag paa grund af feilskrift af Lægen sendt Hægelands fattigvæsen i stedet for Øvrebø.

 

Fra Løveapotheket 4/5:

Anholder om indbetaling af det ærede Fattigvæsens Regning for 2det kvartal 1884 med i alt Kr. 6,90. Regningen for 4dekvartal er bleven indbetalt, hvorimod ikke for 2det kvartal.

 

Fra Kristianssands Fattigkommision 4/5:

Herved opgives Fattigvæsenets Udlæg i 1te kvartal 1885 for n.n.:

Transport til Byens Sindsygeasyl                                            kr. 2,20

Bevogtning i Asylet                                                                ”  4,80

Forpleining i Asylet fra 2dre til 4de Marts i 3 Dage a 1,60                 ”  4,80

Anmodning om refusjon.

 

Fra Direktøren for Eg Asyl 17/5:

Herved meddeles at den for Øvrebø Sogn indlagte n.n. igaar eftermiddag 16de Mai Kl. 4. fik Anledning til at aflive sig selv ved Hengning. Hans Enke er underrettet.

 

Fra Mandals Fogderi:

Af Lendsmanden modtaget Kr. 97,60 for den herfra Øvrebø Fattigvæsen til Amtet indsente Regning over udlagt for n.n.’s Kur og Pleie i Kristianssands Sygehus.( Beløbet er overleveret Kassereren den 14/5 med Kr. 97,60.)

 

Fra Hægelands Fattigkommision:

Nærværende mnd Bilag tilbagesendes Øvrebø Fattigkommision med bemerkning: Det omskrivne beløb Kr. 0,50 kan efter den Kjenskab vi har til tingen ikke anvises. Er ikke det omskrivne beløb indbetalt i 1887 og hvorfor er det ikke os tilstillet før ?

 

Fra Forvalteren ved Eg Sindsygeasyl:

Jeg har herved at meddele at den afdøde n.n.’s tilhørende tøi beror til afhentning ved asylet snarest. Vedlagte fortegnelse bedes Kvitteres og tilbage sendt. Ønskes tøiet sendt til dem, bedes mig oppgivet adresse til Mosby.

Fortegnelse over n.n.’s Efterladenskaber: 2 Jakker, 2 Vester, 2 Buxer, 2 Sjorter, 3 Underbuxe, 3 par Strømper, 1 par Sko, 1 par Buxesele.

 

Fra Hægelands Fattigkommision 12/10:

Hægelands Fattigvæsen har anvist og udbetalt en Regning fra Distrigtslæge Didtrichsone for reise og Diæt til n.n., 8de Januar d.A. med beløb Kr. 2,00 er to Kroner. Der ventes Refunderet Hægelands Fattigvæsen snarest mulig.

 

Fra Kristiania Fattigkommisions Kontor for hjemstavnundersøgelse:

Den 11te dennes er Pigen n.n. indlagt i Rigshospitalet som lidende af Syphilis. Angjeldende har forklaret, at hun, for omtrent 2 Aar siden laa paa Sygehuset i Stavanger og derfra blev hjemsendt til Øvrebø, hvor hendes forældre Gaardmand n.n. og Hustru n.n. bo. Her til byen kom hun fra Laurvig August maaned d.A. Ved at meddele Ovenstaaende tillader man sig at udbede Oplysning om Angjeldende erkjendes Hjemstavnsberettiget i Øvrebø.

kristoffer