ÅRSSKRIFT 2003 – FORHOLDSREGLER

ÅRSSKRIFT 2003 – FORHOLDSREGLER

Kopi av en plakat som var slått opp på gamle Mølla skule.

Tidene forandrer seg og vi med dem – plakaten nedenfor hadde vel ikke vært så aktuelt for oppslag på Skarpengland skole i dag, men var det sikkert i 1920-30 årene da den sto oppslått på Mølla skulehus:

Forholdsregler

mot ”skarpt” (”kvasst”) i fjøset.

Av dyrlæge J. Kjos-Hanssen

”Skarpt” (eller ”kvasst”) i fòret gir en av de hyppigste sygdomme i fjøset. Der tapes her i landet mindst 1500 kjør pr. år paa grund av ”skarpt”. Dette repræsenterer et betydelig nationaløkonomisk tap, som i de senere aar endog har vist sterk tendens til at stige.

Hvilken sum av lidelser repræsenterer ikke dette tal, set fra rent humanitært standpunkt! Alene av denne grund skulde det synes paakrævet at opta et planmæssig arbeide for at forebygge denne moderne landeplage. Det er som regel naaler, spiker eller staaltraad av forskjellig slags, som nedslukes, hvorfor følgende 10 bud anbefales:

  1. Kom aldrig i lade eller fjøs medløse naale verken i stakken eller i haaret. Ha aldrig flere naaler i brug end nødvendig. Ha greie paa, hvor mange naaler du har i bruk, og sørg for, at synaaler og stoppenaaler altid blir sat tilbake paa sin plass.
  2. Der, hvor laden ligger like ved alfarvei, bør den holdesavlaast. Erfaring viser, at ubudne nattegjester i laden ofte efterlater sig haarnaaler og lignende i høiet.
  3. Sengehalm bær opbrændes. (Herved forebygges ogsaa loppeplagen, som kan bli meget generende i enkelte fjøs).
  4. Gi dyrene benmel (av kjøtben eller fiskeben*) eller godt knuste ben eller sild, saasnart de viser tegn til ”slikkesyke”, hvilket er begyndelsen til benskjørhet = ”romasjuke” eller ”grasbraad”. Ben og benmel er dertil et utmerket kraftfòr, som gir fet melk.
  5. Naar dyrene faar meldrikke, bør melet omrøresmed haanden (og ikke med en kjepp); ikke sjelden kan man da finde ”kvasst” paa bunden av bøtten. Ved sigtning av mel (sildemel) har man fundet ”skarpt”. I moderne møller behandles kornet magnetisk, før det gaar til formaling; idet kornet strømmer hen over magneten, blir det befriet fra alleslags staal-, jern- og metalgjenstande, som da fæster sig paa den i en ganske utrolig mængde.
  6. Krybberne oprenskes mellom hvert maaltid, saaledes,at man ikke ved at strø mel paa resterne i tidens løp tvinger muligens tilbakeblevne gjenstande i dyrene.
  7. Hugg aldrigpressetraaden av, men bøi den op, og saml den straks sammen til opbevaring paa et bestemt sted utenfor laden. Vær forsigtig med hesjetraad! gjerdetraad! og staaltraad-wire som træskesnor! samt reperation av gamle kobaand med staaltraad!
  8. Fòr mest mulig medlangfor. Fòring med hakk disponerer for ”skarpt”, idet staaltraad ofte passerer hakkemaskinen. Se derfor efter, naar det knistrer i hakkemaskinen, og bruk da ikke dette hakk til fòr.
  9. La aldrigspiker og staaltraad eller andet uvedkommende bli liggende igjen i fjøset; idetheltat bør man være likesaa forsiktig med skarpe gjenstande i lade og fjøs, som man er med lys og varme. – Sko aldrig hesten paa laaven. – Vær forsiktig med nedrivninger, reperationer og nybygg samt ved elektriske installationer i lade og fjøs. – hver sommer, naar laden er tom, og for øvrig saa snart det er nødvendig, feies der grundig rent overalt.
  10. Paa enhver gaard og hver en eiendom i by og paa land, bør der være ensøppelkasse(eller tønde) for alslags avfald som staaltraadstumper, vrakspiker, ”glassguld”, hermetikbokser, flaskeskaar, avbrutte naaler o.s.v., og en bestemt plass, hvor dette kan tømmes og nedgraves. Kast aldrig slikt i gjødselen, men i sppelkassen!Byfolk og landsfolk! Bruk søppelkassen!

*) Norges kyst fra svenskegrænsen og til russegrænsen er ca 370 mil lang. Næsten overalt trænges benmel og overalt kommer raastoffene i land. Det gjælder blot om at ta vare paa det og utnytte det paa bedste maate.

20.000 – x 1922                                                                                                   Kr. Fuglseths trykkeri. Egersund

kristoffer