ÅRSSKRIFT 2001 – KIRKESTRID

ÅRSSKRIFT 2001 – KIRKESTRID

Skal me faa ein ny kyrkjestrid?

Strid um ”bekjendelsestvangen”.

Sokneprest Edwin mot dr. Kr. Schelderup.

I desse dagar hev kyrkjedepartementet uppmoda professor Tanager um ei utgreiing i tilføre eit stykke som pastor Einar Edwin skreiv i ”Tidens Tegn” 12 mai i aar med overskrift ”Bekjendelsestvang”. Stykket inneheldt m.a. et motsvar til dr. Kr. Schelderup paa eit stykke  han hadde skrive um professor Hallesby og kirkestriden. Dr. Schelderup hevdar at der i den norske kyrkja hersker ”bekjendelsestvang”.

Sokneprest Einar Edwin hevdar i motsetnad til dr. Schelderup at ”bekjendelsestvang” i kyrkja i røynda er burtteken. Som eit døme paa det nemner han at øvste magt i kyrkja gong paa gong hev utnemnt sermerkt liberale teologar til prestar.

Dette skal vere grunnen til at departementet no hev bede professor Tananger koma med ei utgreiing um spursmaalet.

 (Einar Edwin var en tid prest i Øvrebø. Han ble regnet som svært liberal og mange nektet å gå i kirken av den grunn. En del gikk over til frikirken og noen valgte å benytte kirker i nabosognene til for eksempel konfirmasjon, dåp og vielser.)

kristoffer