ÅRSSKRIFT 2004: ILEBEKK KVINNEFORENING I

ÅRSSKRIFT 2004: ILEBEKK KVINNEFORENING I

Ingebjørg Bergland:

Ilebekk Kvinneforening

Ilebekk kvinneforening kan i år feire 120-års jubileum i det den ble stiftet i 1884!

I 1970-årsberetningen står nevnt navnene på syv kvinner: Karine Loland, Ingrid O. Røstad, Tørborg O. Upsahl, Mari O. Røstad, Mari G. Røstad, Gurine Skottedal, Ingeborg K. Wehus. En antar at disse var de første medlemmene. Sener kom flere med: Steivor Ilebekk, Anne B. Ilebekk, Anne A. Ilebekk, Guri Mushom, Lisa Iglebekk.

Andakt på møtene ble holdt av kvinnene selv, og ellers arbeidet de med forskjellige håndarbeider. Det fortelles at for å få ull til å spinne garn av, gikk to av kvinnene, Mari O. Røstad og Mari G. Røstad, til fots, om vinteren, til Mosby og videre snarveien ut Otra på isen til byen, og dro på en kjelke. Så kjøpte de en sekk ull og gikk glade hjem igjen. Ulla ble delt ut på foreningsmøtet og den spant de hjemme. Så strikket de sokker, vanter, pulsvanter og annet.

Også barna deltok. På den tiden var det ingen egen barneforening, men de tok småjentene med seg. Og på den måten ble de interessert i Guds rikes arbeid. Opplysningene fra de første tidene er dessverre sparsomme.

Fra 1916 ble det skrevet en kassabok. Mellom linjene, så vel som på linjene, kan en lese en del historie. De begynte tidlig med basarer og auksjoner, og innimellom hendte det at de solgte ferdige arbeider på møtene, om noen skulle trenge det. En skjorte ble for eksempel solgt for 3 – 4 kroner. Pengene som kom inn ble fordelt mellom forskjellige organisasjoner, både ytre- og indremisjonen. I 1930 ble det enstemmig bestemt at pengene skulle deles mellom NMS (Det Norske Misjonsselskap) med en halvdel. Santalmisjonen (nå Normisjon) og Kinamisjonen (nå Misjonssambandet) delte den andre halvdelen. Siden har fordelingen vært slik.

Utbyttet på de første basarene kunne være svært forskjellig. Den første som vi vet om med sikkerhet, ble holdt i 1916. Kanskje har de hatt basar før også. Utbyttet ble oppgitt til å være 87,47 kr. Alt to år senere er beløpet kommet opp i 464,86 kr., og balanserer noenlunde likt fram til 1926. Men mellom dette årstall og til 1941 kan en forstå at det var trangere tider. Da ligger beløpene mellom 100 og 200 kr. pr. år. Basarer ble holdt under hele krigstiden med unntak av 1944. Antakelig fordi de ikke hadde greid å skaffe varer til utlodningen. I de senere år har basarbeløpene vart 12. – 15.000 kroner.

I 1946 ble første kvinnestevne holdt i Homstean bedehus. De første årene alternerte stevnene mellom Øvrebø og Hægeland. Senere er det blitt slik at hvert sogn arrangerer hver for seg.

I de senere år er det blitt ført møtebok. Av den kan vi finne ut hvem som har vært i styret, vært formann eller kasserer en del år tilbake i tiden. De første som er nevnt er Susanna Ilebekk og Tørine Upsahl. De var henholdsvis formann og kasserer i ca. 25 år! Etter dem fulgte Marie Wehus som formann i 16 år, fra 1959 – 1975. Da overtok Margit Ilebekk fra 1975 – 1983. Før den tid hadde hun vært kasserer og sekretær fra 1966. Av andre kasserere nevner vi: Gudrun Hannås, Esther Djupesland, Olga Almedal, Nora Lian og Grete Marie Ilebekk.

I 1979 fikk foreningen en fin økning i antall medlemmer, i det fem unge husmødre sluttet seg til. Senere er de unge blitt flere. De har sine møter om kvelden, de eldre om formiddagen en gang i måneden. De unge kaller seg ”Tilhengeren”. Ved 100-årsjubileet var formann og nestformann valgt blant de eldre, mens de yngre hadde kassereren og en ”stelte med håndarbeidene”. Når det gjelder praktiske gjøremål som basarer og festkomite stiller de villig opp.

Etter som tiden har gått har de overtatt alt arbeid. I dette jubileumsåret måtte de eldre trekke årene inn. Ettersom det bare var tre medlemmer igjen, ble deres del av foreningen lagt ned.

Kvinnene som startet Ilebekk Kvinneforening i 1884, hadde visjoner langt utover Norges grenser. En må beundre deres iver og pågangsmot. ”Kom gi oss samme mot og kraft som fedrene har hatt”.

Ilebekk kvinneforening 1971:

Bildet er tatt hos Margit Ilebekk, mandag 15. mars (etter møteboka).

 Fra venstre bak står: Ingrid Olsen (misjonær), Agnes Ilebekk, Tordis Abelseth, Klara Ilebekk, Olga Skuland, Jenny Solberg, Olga Løvås, Martha Eikås, Marie Wehus.

Foran fra venstre: Susanna Ilebekk, Tørine Upsahl, Inga Ilebekk.

(100-årsjubileet ble markert med en fest på Homstean bedehus søndag 18. mars 1984. Anders Wehus hadde skrevet og leste opp en prolog (se nedenfor). Som talere deltok Selma Åsen fra NMS, Gro Holm Rypestøl fra Santalmisjonen og res.kap. her i Øvrebø, Terje Bestul. Åseral musikkor sang. Frammøtet var godt med deltakere fra hele soknet. Bedehuset var nesten fullsatt.)

*********

kristoffer