ÅRSSKRIFT 2000 – LISTER OG MANDALS AMT

ÅRSSKRIFT 2000 – LISTER OG MANDALS AMT

Vi fortsetter med å referere fra tidligere årsskrift – denne gang fra langt tilbake —

Fra

Lister og Mandals Amts Landhusholdningsselskab’s

Bestyrelse: (1884)

Angaaende Selskabets Virksomhed siden 15de Mai f.A., da sidste Indberetning blev  afgiven, har jeg den Ære at meddele følgende:

Den i Selskabets Tjeneste ansatte Meierske, Ingeborg Homme, afgik ved Døden den 13de November f.A. efter længere Tids Sygdom og efterat hendes Virksomhed var ophørt den 13de Juni næstfør, da hun kom hjem til Øvrebø fra Grinnem. Senere er det ikke ansat nogen omreisende Meierske, men da et Par Piger herfra Amtet for Tiden opholder sig som Elever ved Meieriskoler paa Østlandet, har man Haab om at faa en ny oreisende Meierske ansat istedenfor Ingeborg Homme………………..

I aarets Løb er med Bidrag af Selskabets Midler afholdt 2 Dyrskuer med Udstilling af Meieriprodukter, nemlig den 6te September i Øvrebø, hvor der fremmøtte tilsammen 150 Oxer, Køer og Kviger og blev udstillet 35 Prøver af Smør og 8 Prøver af Ost……….

I en årsberetning til Lister og Mandals Amt (Vest-Agder Fylke) skrives det bl.a.:

…… det var min Plan – eftersom jeg allerede var i Kristiansand – at bereise Øvrebø og Hægelands Sogne, men da Aarstiden – Sne og Is i Jorden – endnu ikke tillod Udførelse af Arbeide i Marken, saasom Plantning og andet Havearbeide, Engvanding o.d.l., reiste jeg til Aa og Austad……….

….Mellem 4de og 17de Juni arbeidede jeg, foruden paa et Par Steder i Oddernes i Anledning Afgrøftning og paa en Gaard i Finsland, ogsaa hos 18 Gaardmænd i Øvrebø og Hægeland, i stadig Virksomhed, dels med at afstikke Grøfter – til dels Anlæg paa flere Maal –  Engvandingsanlæg, Bygningsplaner, Haveanlæg, Spring- og Træskevandledninger og meget andet hvorom de raadsøgende Gaardbrugere ønskede at høre min Formening. Naar man – saaaledes forekom det mig – paa sine Reiser finder en saadan Iver hos Gaardbrugerne for at søge Veiledning, og derhos ser saamange Forbedringsarbeider udførte efter tidligere Reiser, saa virker dette meget oppmuntrende, og jeg har hidtil ikke, i den Udstrekning som i dette Beretningsaar, set Grundforbedringsarbeider udførte inden dette Amtdistrikt, hvilket for øvrig ikke gjelder Øvrebø og Hægeland alene, men ogsaa andre Bygder. Afgrøftning foretages i stedste stigende Udstrækning, de gamle aabne Grøfter søges lukkede efter de forhaandenværende Forholde, enten med Stene, Bord eller Torv, mer sjeldent med Drainsrør, naar undtages i Tvedt, hvor ogsaa dette Lukningsmaterial – for en Flerhed af Gaarde – egner sig bedst…….

…….Den 30te August reiste jeg til Øvrebø for, som bestyrer af den 6te September bestemte Kvæg- og Meieriudstilling, at træffe de i den Anledning fornødne Forberedelser.

Til Udstillingen – der var begunstiget af meget smukt Veir – frammødte 150 Kreaturer af Oxer, Kjør og Kvier, og af Meiieriprodukter var udstillet 35 Prøver af Smør og 8 af Ost.

Som Prisdommere i Kvægafdelingen fungerede Dhr. Dyrlæge Darre, Agronom T. Spilling fra Halsaa og Kirkesanger Hans Faret fra Hornnes, og i Meieriafdelingen Dhr. Meierimester Hj. Torkildsen, Proprietair Arenfeldt Gimle og Kjøbmand Gunder Johnsen fra Kristiansand.

I Kvægafdelingen uddeltes 5 Præmier for Oxer, 15 for Kjør og 3 for Kvier:

 1. Præmie for Oxertilkjendtes        Lensmand Lie, Øvrebø.
 2. ”       ”      ”         ”                Jacob S. Homme, Hægeland.
 3. ”       ”      ”                  ”                 Gunder Olsen Homme, Øvrebø.
 4. ”       ”      ”                  ”                 Niels Olsen Homme, Øvrebø.
 5. ”       ”      ”                  ”               John Johnsen Egeland, Hægeland.
 6. Præmie for  Kjørtilkjendtes        Niels C. Sangesland, Øvrebø.

”       ”       ”      ”                  ”                 Lars Andersen Fladeli, Øvrebø.

 1.      ”       ”      ”                  ”                Olaf Eftestad, Finsland Sogn.

”       ”       ”      ”                  ”                 Torje Andersen Egeland, Hægeland.

”       ”       ”      ”                  ”                 Sognepræst Torkildsen, Øvrebø.

”        ”        ”       ”         ”                           Søren Kristensen Iglebæk, Øvrebø.

”        ”        ”       ”         ”                 Jens Syvertsen Hougland, Hægeland.

”       ”       ”      ”                  ”                 Kristen Jensen Grebesland, Øvrebø.

 1.      ”       ”      ”                  ”                Ole Syvertsen Egelandsaaen, Vennesland.

”        ”        ”       ”         ”                 Kristen Jensen Grebesland, Øvrebø.

”        „        „       „         „                 Niels Olafsen Egeland, Hægeland.

„        ”        ”       ”         ”                 Olaf Jensen Runes, Vennesland.

”       ”       ”      ”                  ”                 Kristen Torjesen Horrisland, Øvrebø.

„        „        „       „         „                 Tarald Gundersen Murtedal, Hægeland.

”        ”        ”       ”         ”                 Jens Saamundsen Heivold, Finsland.

 1. Præmie for Kviertilkjendtes       Lensmand Lie, Øvrebø.

”       ”       ”       ”       ”                 Niels Olsen Homme, Øvrebø.

 1. ”       ”       ”       ”                Aanon Jensen Stensland, Hægeland.

Ekstrapræmie for den bedste Samling af en ensartet og god Besætning tilkjendtes Lensmand Lie af Øvrebø.

I Meieriafdelingen uddeltes 14 Præmier for Smør og 2 for Ost:

 1. Præmie for Smørtilkjendtes       Olaf Sørensen Øvrebø, Øvrebø

”        ”       ”      ”          ”                 Gunnar Kristensen Mushom, Do.

 1. Præmie ”      ”          ”                Niels Sangesland, Do.

„        „       „      „          „                 Olaf Histøl, Do.

 1. Præmie for Smørtilkjendtes       Hendrik Reiersdal, Do.

 ”       ”       ”      ”                    ”                 Niels Olsen Homme, Do.

 1. Præmie ”      ”         ”                 Tellef T. Mosbø, Oddernes.

 ”       ”       ”      ”          ”                 Sogneprest Torkildsen, Øvrebø.

 ”       ”       ”      ”          ”                 Kristen Klepsland, Søgne.

 ”       ”       ”      ”          ”                 Lensmand Lie, Øvrebø.

 1. Præmie”      ”           ”                 Anders T. Breland, Do.

 ”       ”       ”      ”          ”                 Torkild Bakken, Oddernes.

 ”       ”       ”      ”          ”                 Tomine Nodeland, Greibstad.

 ”       ”       ”      ”          ”                 Jacob Audunsen Sandreb, Øvrebø.

 1. Præmie for Osttilkjendtes          Hendrik Reiersdal for Ramost

 ”       ”       ”     ”           ”                 Niels Olsen Homme for Mysost

Præmierne uddeltes af Hr. Stiftamtmand Hvoslef

         Efter Dyrskuet og mellem den 8de og 12te September besøgtes 4 Gaardbrugere i Øvrebø og 1 i Oddernes, som havde begjæret min Bistand i Udstakning af Grøfter, Engvanding, Springvandsledninger, Haveanlæg og andet tilhørende Jordbruget

Udskrift

af

forhandlingsprotokollen

for

Lister og Mandals Amts Landhusholdningsselskab

Aar 1883 den 25te Oktober var Landhusholdningsselskabet samlet i Natvigs Hotel i Mandal. Medlemmerne mødte, amtsagronom Torkildsen var tilstede:

Formanden fremlagde: (Vi tar bare med det som gjelder for Øvrebø)

 • Skrivelse fra Ingeborg Homme av 16de August d. A.
 • Do. fra Nils Homme af 11te Oktober angaaende Datteren Ingeborgs Sygdom.
 • Do. fra Selskabet for Norges Vel af 8de December 1882 med Samtykke til at den Sølvmedalje, der ikke blev uddelt ved Meieriudstillingen i Øvrebø, kan anvendes ved en anden Leilighed.
 • Regning fra Guldsmed Abrahamsen af 4de Oktober paa kr. 376,00 for Præmier til Dyrskuerne i Øvrebø og Tvedt.
 • Skrivelse fra Overintendant Holst af 15de Juli, hvormed oversendtes fra Hans Majestæt Kongen en Sølv- og en Broncemedalje til Brug ved Dyrskuerne i Øvrebø og Tvedt. ….Guldsmed  Abrahamsens Regning paa 376 Kr. for leverede Præmiertil Dyrskuerne i Øvrebø og Tvedt anvises på Selskabets kasse saavelsom 9 kr., der er tilkjendt G. Foss af Tvedt for Ost.

Alle disse utdragene fra Selskapets dokumenter. som er underskrevet av F. Hagemann, kasserer og sekretær, viser at bøndene i Øvrebø var svært aktive og forut for sin tid, og at de også var aktive i de organisasjoner som arbeidet for å fremme landbruket på ulike områder.

kristoffer